คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
Please provide a valid city.
ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
ประเภทผู้ยื่นคำร้อง
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำร้องของท่าน กรุณาเลือกประเภทของสิทธิที่ต้องการดำเนินการ ถ้าท่านประสงค์จะใช้สิทธิมากกว่า 1 ประเภท โปรดส่งคำร้องขอใช้สิทธิแยกเป็นอีก 1 คำร้อง

ประเภทสิทธิ เรื่องที่ขอให้ดำเนินการ
 

ระบุกิจกรรมที่ขอถอนความยินยอม


 

 


  


 


การรับทราบและยินยอม
 

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   บริษัทจึงขอความยินยอมจากท่านเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทหรือที่บริษัทได้รับมาจากแหล่งอื่น สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการวางแผนการตลาด เพื่อสิทธิประโยชน์ เพื่อรายการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอต่างๆของคู่ค้า

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา   ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล   หรือได้รับคำอธิบายจากบริษัท   ถึงวัตถุประสงค์  ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า การถอนความยินยอมของข้าพเจ้าจะทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้งาน ได้รับบริการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รับการเสนอสินค้า/ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ (แล้วแต่กรณี) จากบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด ในบางส่วนได้อีกต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะให้ความยินยอมอีกครั้ง และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม